top of page
White Gradient
Incoterms 2020

Syftet med en leveransklausul - ”trade term” - är att med ett kortfattat begrepp ange vad som åligger säljaren respektive köparen i samband med transport och leverans av den sålda varan.

 

En leveransklausul fastställer bland annat:

• Leveranstidpunkten - när varan ska avlämnas

• Leveransplatsen - var varan ska avlämnas

• Kostnadsfördelningen - vem som bekostar transporten med mera

• Riskfördelningen - när och var risken för skador på varan eller förlust av varan går över från säljaren till köparen

 

Incoterms (International Commercial Terms) är regler utarbetade av Internationella Handelskammaren, ICC, för tolkning av nationella och internationella handelstermer.

 

Den svenska köplagen från 1990 innehåller inte några egentliga definitioner av leveransklausuler. I lagen förekommer emellertid en förklaring av leveransvillkoren ”fritt”, ”levererad” och ”fritt levererad”. Köplagens förklaring av dessa begrepp är emellertid inte på långa vägar så uttömmande som motsvarande i Incoterms.

 

Internationella köplagen, vilken som huvudregel är tillämplig svensk lag för affärer med motpart utanför Norden, saknar helt definitioner av leveransklausuler.

 

Köplagstiftningen undanröjer således inte behovet av att hänvisa till Incoterms för tolkning av leveransklausuler. I synnerhet vid internationella affärer är en sådan hänvisning av mycket stor vikt. Det finns andra tolkningsregler för leveransklausuler än Incoterms. Exempelvis i USA tillämpas American Foreign Trade Definitions som innehållsmässigt avviker från Incoterms. Det är därför viktigt att alltid, förutom vald klausul och plats, ange att det är Incoterms tolkningsregler som avses:

 

”FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms 2020” till exempel. Incoterms 2020 trädde i kraft den 1 januari 2020.

 

De innehåller 11 leveransklasuler. En klausul är ny, DPU (Delivered at Place Unloaded), som ersätter DAT i Incoterms 2010.

 

Reglerna kan delas upp i fyra grupper med hänsyn tagen till säljarens åtagande: grupp E (EXW), grupp F (FCA, FAS och FOB), grupp C (CFR, CIF, CPT och CIP) och grupp D (DAP, DPU och DDP). I grupp E är säljarens åtagande som minst och i grupp D som störst.

 

Utöver denna gruppering delas reglerna i Incoterms 2020 upp i två kategorier. Den första kategorin består av sju regler som kan användas för alla transportsätt, oberoende av om ett eller flera transportsätt används. I denna kategori ingår EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU och DDP. 

 

Den andra kategorin består av fyra regler som endast ska användas för sjötransport och transport på inre vattenvägar. I denna kategori ingår FAS, FOB, CFR och CIF.

 

Nedan följer en kortfattad och på intet sätt fullständig redogörelse för tolkningsreglerna. Den är koncentrerad till kostnads- och riskfördelningen mellan säljare och köpare. De fullständiga definitionerna av Incoterms 2020 finns i boken Incoterms 2020, ICC:s regler för tolkning av nationella och internationella handelstermer, utgiven av Internationella Handelskammaren. Den kan köpas via ICC:s bokhandel, bok.icc.se.

 

Leveransklausuler för alla transportsätt

 

EXW: Ex Works / Från fabrik

(… ange platsen för avlämnande) Incoterms 2020 Säljaren avlämnar varan när den ställs till köparens förfogande på angiven plats.

 

Köparen står för risken och kostnaderna från och med lastningen och under hela transporten.

 

FCA: Free Carrier / Fritt fraktföraren

(… ange platsen för avlämnande) Incoterms 2020 Säljaren avlämnar varan till en fraktförare utsedd av köparen på angiven plats.

 

Köparen står för risken och kostnaderna härefter.

 

CPT: Carriage Paid to / Fraktfritt

(… ange destinationen) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan till den förste av honom utsedda fraktföraren.

 

Köparen står risken härefter, men säljaren ska avtala om och betala transporten till den angivna destinationen.

 

CIP: Carriage and Insurance Paid to / Fraktfritt inklusive försäkring

(… ange destinationen) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan till den förste av honom utsedda fraktföraren.

 

Köparen står risken härefter, men säljaren ska avtala om och betala transporten till den angivna destinationen. Säljaren ska även på egen bekostnad anskaffa transportförsäkring för köparens räkning till destinationen.

 

DAP: Delivered at Place / Levererat angiven plats

(…ange destinationen) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan när den ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen.

 

Säljaren står för alla kostnader (med undantag för importklarering) och risker förenade med transporten till den angivna platsen på avtalad destination.

 

Köparen ansvarar för lossningen.

 

DPU: Delivered at Place Unloaded / Levererat angiven plats, lossat

(…ange destinationen) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan när den, efter att ha lossats från anländande transportmedel, ställs till köparens förfogande på angiven destination.

 

Säljaren står för alla kostnader (med undantag för importklarering) och risker förenade med att transportera varan till och lossa den vid den angivna destinationen.

 

DDP: Delivered Duty Paid / Levererat förtullat

(… ange destinationen) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan när den importklarerats och ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen.

 

Säljaren står för alla kostnader och risker förenade med transporten till den angivna destinationen och ska klarera varan både för export och import, betala alla tullar för export och import och fullgöra alla tullformaliteter.

 

Leveransklausuler för sjötransport och transport på inre vattenvägar

 

FAS: Free Alongside Ship / Fritt vid fartygets sida

(… ange lastningshamn) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan när den placeras vid av köparen utsett fartygs sida i lastningshamnen.

 

Köparen står för risken och kostnaderna härefter.

 

FOB: Free on Board / Fritt ombord

(… ange lastningshamn) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan när den placeras ombord på det fartyg som köparen utsett i lastningshamnen.

 

Köparen står för risken och kostnaderna härefter.

 

CFR: Cost and Freight / Kostnad och frakt

(… ange destinationshamnen) Incoterms 2020 Säljaren avlämnar varan när den placeras ombord på fartyget i lastningshamnen.

 

Köparen står risken härefter, men säljaren ska avtala om och betala transporten till angiven destinationshamn.

 

CIF: Cost, Insurance and Freight / Kostnad, försäkring och frakt

(… ange destinationshamnen) Incoterms 2020

Säljaren avlämnar varan när den placeras ombord på fartyget i lastningshamnen.

 

Köparen står risken härefter, men säljaren ska avtala om och betala transporten till angiven destinationshamn. Säljaren ska även på egen bekostnad anskaffa transportförsäkring för köparens räkning till destinationshamnen.

 

Försäkring; transportörens ansvar

Den av säljaren eller köparen som bär risken för transporten bör se till att teckna transportförsäkring. Större företag tecknar ofta transportförsäkring på årsbasis. Att kräva transportören på ersättning för skadade eller förlorade varor är inte något praktiskt alternativ. Möjligheterna att få ersättning är mycket små. Lagar och internationella konventioner begränsar kraftigt transportörernas ansvar och i princip betalas enbart ersättning i kronor per kilo.

bottom of page